Програми

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ с програмата Хоризонт 2020

Програма Хоризонт 2020
Период: 2014-2020
Бюджет: 80 милиарда евро
Тя се явява най-важният инструмент на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания в Европа.

„Хоризонт 2020“ е нова програма, която обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и разработване на нови технологии – Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, дейностите, свързани с иновациите, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.
С бюджет от 80 млрд. евро (в предложението на ЕК) за периода 2014 – 2020 г. програмата е част от усилието за създаване на растеж и нови работни места в ЕС. Тя свързва научните изследвания и иновациите – от научното изследване до продажбата, всички форми на иновации, като предлага опростен достъп до финансиране за фирми, университети, институти от всички страни в ЕС и трети страни.
Програмата има три приоритета:
Наука на най-високо ниво – укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения
Конкурентни индустрии – укрепване на индустриалното лидерство чрез иновации, целящи да върнат Европа по пътя на растежа и създаването на работни места
По-добро общество – въвеждане на нови методи за справяне със социалните предизвикателства по отношение на шест ключови области – здравеопазване, демографски промени и благосъстояние; безопасност на храните, устойчиво земеделие, морско дело и био-икономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; развитие на устойчив транспорт; борба с климатичните промени и ресурсна ефективност и създаване на обединени, иновативни и сигурни общества.
„Хоризонт 2020“ ще отговори на обществените предизвикателства като помогне да се хвърли мост над пропастта между науката и пазара. Например, подкрепяйки иновативни предприятия да направят своя технологичен пробив чрез приложими продукти с реален търговски потенциал. Този пазарно ориентиран подход ще включва създаването на партньорства с частния сектор и правителствата, за да бъдат събрани необходимите ресурси.
Бенефициенти:
Научноизследователски институти, университети, иновативни частни компании, малки и средни предприятия. Ще могат да се финансират дейности във всички сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, хранителна промишленост, транспорт, енергетика (по-специално използването на възобновяеми енергийни източници), информационни и комуникационни технологии.
Кой може да участва:
„Хоризонт 2020“ е отворена за всички. По „Хоризонт 2020“ има само един набор от опростени правила и процедури, които да се следват. Това означава, че участниците могат да се фокусират към това, което е наистина важно: Научни изследвания, иновации и резултати. Този фокусиран подход гарантира бързото стартиране на нови проекти — и по-бързо постигане на резултати. Правилата са изготвени така, че да гарантират справедливост, да защитават участниците и да осигуряват правилното изразходване на публични средства.
Кой може да кандидатства:
За стандартни научноизследователски проекти — обединения от поне три юридически лица. Всяко лице трябва да е установено в държава членка на ЕС или в асоциирана държава.
За други програми — Европейски научноизследователски съвет (ERC), Инструмент за МСП, съфинансиране на покани за участие или програми на националния или обществения сектор, координиране и подкрепа, обучение и мобилност — минималното условие за участие е едно юридическо лице, установено в държава членка или в асоциирана държава.
Може да бъдат наложени допълнителни условия. Проверете работната програма за подробна информация.
Размер на финансирането:
В „Хоризонт 2020“ има само един размер на финансиране за всички бенефициери и всички дейности при субсидиите за научни изследвания. Финансирането от ЕС покрива до 100 % от всички допустими разходи за всички научноизследователски и иновативни действия. За иновативни действия по принцип финансирането покрива 70 % от допустимите разходи, но може да нарасне до 100 % за организации с нестопанска цел. Непреките допустими разходи (например разходи за администриране, комуникации и инфраструктура, офис консумативи) се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието).

Открита процедура за селекция на експерти:

Стартира открита процедура за заявяване на интереси на изследователи за участие в конкурс за набиране на кандидати за състава на Европейската комисия
В рамките на открита процедура за селекция на експерти с цел съставяне на база-данни за обновяване на състава си, Европейската комисия публикува конкурс за заявяване на интерес за участие учени с поне пет годишен изследователски опит или такива, притежаващи докторска степен. Процедурата е без краен срок, като се предвижда в отделни етапи от провеждането й да бъде насочвана към подбор на експерти с различен профил за отделните функционални групи в отделни етапи. Настоящият първи конкурс за заявяване на интереси цели обновяване на щатния състав към функционална група ІV – допълнителен капацитет за изследователската област на Комисията, включително на Съвместния изследователски център (JRC).
Конкурсът е отворен за граждани на държавите-членки и на страните, асоциирани към програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.